V městských čistírnách odpadních vod (ČOV) se používají ke srážení fosforu nejčastěji následující soli železa: síran nebo chlorid železitý a síran železnatý. Dále je možno použít např. síran hlinitý nebo hlinitan sodný. Srážením fosforu docílíme možnosti převedení fosforu z vody do kalu (tj. z rozpuštěné formy do formy nerozpuštěné tj. sraženiny), a tudíž zabráníme přísunu fosforu do povrchových vod prostřednictvím vypouštění již vyčištěných odpadních vod. Přísun fosforu do povrchových vod je nežádoucí, neboť (podobně jako dusík) podporuje jejich eutrofizaci - nadměrný rozvoj řas a sinic, tzv. vodní květ. Kromě srážení fosforu můžeme z odpadních vod fosfor odstranit i biologickými způsoby, tj. bez přídavku chemikálií. Biologické odstraňování fosforu je založeno na schopnosti některých mikroorganismů aktivovaného kalu akumulovat za určitých podmínek fosfor ve formě polyfosfátů. Výhodou biologického odstraňování proti srážecím metodám je jednak to, že při něm nepotřebujeme chemikálie, a dále není spojeno se vznikem anorganických kalů a s nutností jejich zpracování.

 Zdroj: ekolist - zelená domácnost