Od roku 1992 funguje pro tyto a další podobné účely program MŽP nazvaný Program revitalizace říčních systémů, který zabezpečuje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento dotační program poskytuje prostředky na revitalizaci vodních toků, prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim (např. zakládání mokřadů), retenční schopnosti krajiny (v minulosti zaniklých, poškozených i zakládání nových rybníků a vodních nádrží), rekonstrukci technických prvků a odbahňování produkčních rybníků (pouze velice okrajově), výstavbu kořenových čistíren a stavbu rybích přechodů.

Zdroj:http://www.ekolist.cz/

Více informací: Ministerstvo životního prostředí ČR - www.env.cz