Od roku 1992 funguje pro tyto a další podobné účely program MŽP nazvaný Program revitalizace říčních systémů, který zabezpečuje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento dotační program poskytuje prostředky na revitalizaci vodních toků, prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim (např. zakládání mokřadů), retenční schopnosti krajiny (v minulosti zaniklých, poškozených i zakládání nových rybníků a vodních nádrží), rekonstrukci technických prvků a odbahňování produkčních rybníků (pouze velice okrajově), výstavbu kořenových čistíren a stavbu rybích přechodů. Nejčastěji prováděným opatřením je právě obnova rybníků a výstavba nových vodních nádrží. Žadatelem o tyto prostředky může být fyzická osoba (vlastník pozemku), správce toku (nejč. povodí) - dotace činí max. 70% nákladů, obec - max. 80% nákladů, organizační složky státu a příspěvkové organizace (např. správa CHKO nebo NP) - max 100%. Postup při schvalování jednotlivých žádostí je dán Pravidly pro poskytování finančních prostředků v rámci programu RŘS. Předkládané žádosti schvalují poradní sbory fungující při regionálních střediscích AOPK v působnosti jednotlivých krajů. Znění této směrnice najdete na internetových stránkách AOPK www.nature.cz v sekci krajina pod odkazem krajinotvorné programy (pouze pro orientaci, směrnice se vztahuje k roku 2000). V současné době platí Pravidla pro rok 2002, ta se však výrazně neliší. Pravidla jsou k vyzvednutí na ústředí nebo na regionálních střediscích AOPK. Ministerstvo zemědělství může také poskytnout finanční podporu, více odpověď tajemníka tiskového oddělení Ing. Jiřího Felčárka: Ministerstvo zemědělství může poskytovat od roku 2002 státní finanční podporu na obnovu významných rybníků o výměře nad 5 ha, které přestaly plnit svoji funkci anebo jejichž akumulační funkce je silně narušena či zcela zrušena a na obnovu rybníků v bývalých rybničních kotlinách, které jsou v současnosti užívány jiným způsobem a obnovení akumulace vody lokálně zlepší odtokové poměry. Pro poskytování podpory se postupuje podle části 2 A/1 e) "Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2002 a způsobu kontroly jejich užití", která jsou přílohou č. 10 k zákonu č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002. Tato pravidla navazují na § 102 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). (viz např. internetové stránky MZe pro Úsek vodního hospodářství.) Od roku 2000 dále poskytuje Ministerstvo zemědělství státní finanční podporu na odbahnění rybníků a to v roce 2002 podle části 2 C/1 c) výše uvedených pravidel. Jedná-li se o rybník, který má sloužit jako hasičská nádrž, lze žádat o podporu na Ministerstvu pro místní rozvoj, konkrétně se jedná o Program obnovy venkova.

Zdroj: www.ekolist.cz

Více informací: Ministerstvo ŽP - www.env.cz

                     Ministerstvo Zemědělství - www.mze.cz