Je třeba podle možností zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a situaci ohlásit místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP. V případě úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místnímu rybářskému svazu.