Vlastníci nebo nájemci pozemků musí na zemědělské půdě hospodařit podle zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu, kde je zakotvena i ochrana okolních pozemků. Pokud by vlastník užíval pozemek způsobem narušujícím ekologickou stabilitu prostředí, šlo by aplikovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Obraťte se na: