Obraťte se na příslušný orgán státní správy, odbor ŽP KÚ a MěÚ nebo na místně příslušný OI ČIŽP, oddělení ochrany lesa.