Přírodní park je jedna z forem ochrany území zavedená zákonem č. 114/1992 Sb. o ochranu přírody a krajiny. Účelem vyhlášení přírodního praku na nějakém území je v zásadě "jen" ochrana krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Dalšími formami ochrany jsou zvláště chráněná území (část třetí zákona).

Zákonná definice krajinného rázu je obsažena v § 12 odstavci 1 zákona. V odstavci 3 téhož paragrafu je uvedeno, že k ochraně krajinného rázu (určitého území) s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení využití území (která by mohla vést k poškození tohoto území). Příslušným orgánem, který vyhlašuje přírodní park je podle § 77a odstavce 2 zákona kraj - vydává o tom nařízení kraje.

Proto si nejprve rozmyslete, jaké území podle Vašeho názoru splňuje charakteristicky území, kde může být vyhlášen přírodní park, tedy vymezte území kde jsou (významně) soustředěny přírodní a estetické hodnoty; které přitom není součástí zvláště chráněného území; a promyslete, jaká omezení využívání tohoto území jsou nezbytná pro jeho zachování; Na základě tohoto pak připravte odůvodněný návrh a podejte ho kraji.

V případě vyhlašování přírodního parku se sice nejedná o správní řízení vedeno podle správního řádu, ale rozhodně se jedná o rozhodovací proces, který má vliv na ochranu přírody a krajiny. Proto, jste-li členy nějakého sdružení, které má za své poslání ochranu přírody a krajiny, oznamte svou účast v tomto rozhodovacím procesu.

Je důležité mít krajinářské hodnocení daného území, které lze získat například od Agentury ochrany přírody a krajiny. Výhodné je taky spojit se s nějakou obcí, jednak proto, že AOPK státní správě a obcím neúčtuje žádné poplatky, jednak má žádost podaná i jménem obce větší váhu. Samozřejmě nebude na škodu doložit, že území je i jinak cenné, např. výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin.

I v případě vyhlášení přírodního parku ještě není vyhráno, protože přírodní park má ze zákona pouze slabou ochranu a není v něm vyloučena jakákoliv stavba. Záleží pak pouze na libovůli kompetentního úředníka. Nejlepším řešením je účast ve správních řízeních. Občanské sdružení se může na základě tzv. generální žádosti stát účastníkem řízení a tak ovlivnit průběh řízení nebo stavbu úplně znemožnit nebo zablokovat.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost