Seznam zvláště chráněných druhů živočichů najdete ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Vyjmenované druhy jsou chráněny (zákon č. 114/1992 Sb.) ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Jejich vývoz je zakázán, povolení k vývozu může výjimečně udělit MŽP ČR. Na některé živočichy se navíc vztahuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin č. 572/1992 Sb. (CITES). Pokuste se zjistit, zda prodejce má na tuto činnost povolení. Pokud nemá nebo se rozhovoru vyhýbá, volejte: