Je třeba dobře znát příslušné předpisy. Kromě veterinárních, popř. rostlinolékařských předpisů podléhá chov zvláště chráněných druhů živočichů nebo pěstování zvláště chráněných rostlin zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Držet tyto živočichy či rostliny lze pouze na základě platné výjimky udělené orgánem ochrany přírody. Ještě před získáním zvláště chráněného druhu je občan povinen podat žádost o výjimku ze zákona 114/1992 Sb. a svůj záměr odůvodnit. Orgán ochrany přírody ve správním řízení rozhodne, zda bude výjimka udělena. Orgánem ochrany přírody je krajský úřad pro kategorii „ohrožený“, pro kategorii „silně a kriticky ohrožený“ je jím Ministerstvo životního prostředí.