Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Průvodce po rekultivacích na Mostecku

[ SHR ] [ Čepirožská výsypka ] [ Velebudická výsypka ][ Malé Březno ] [ Vrbenský ][ Lom Most ] [ Hornojiřetínská výsypka ] [ Růžodolská výsypka ][ Geomorfologicé jednotky ] [ Území před težbou ][ Rekultivace ] [ Fotogalerie rekultivace ] [ Fotogalerie - postup rekultivací ]

Malé Březno

Rekultivace vnější výsypky lomu Vršany s celkovým rozsahem 210,00 ha je realizována ve čtyrech etapách s převahou lesnické rekultivace s návozem kůrového substrátu s cílem mulčování kolem sazenic, vylepšení půdních poměrů a snížení projevů eroze.

I. etapa o rozsahu 13,04 ha se zahájením rekultivačních úprav v roce 1990 je umístěna v bezprostřední blízkosti obce Malé Březno nad zahrádkářskou kolonií v nejspodnější části východního svahu výsypky. Byly provedeny terénní úpravy do sklonu svahu 1 : 4, základní výsadba provedena příčně svahem ve sponu 1,5 x 1,3 m, odvodnění, obslužná komunikace podél zahrádek včetně provozního propojení na výsypku.

II. etapa s výměrou 19,10 ha je umístěna na spodní etáži jižního a západního svahu. Byly provedeny terénní úpravy se sklonem svahů 1 : 4 a základní výsadba dřevin v roce 1991, součástí je vybudování obslužných komunikací a odvodnění.

III. etapa s rokem zahájení v roce 1993 řeší celý svah k lomu Vršany a obvodové svahy vyšších etáží s celkovým rozsahem lesní rekultivace 67,49 ha, ostatní 6,05 ha v rozsahu cestní sítě a odvodnění.

IV. etapa byla zahájena v roce 1994 v rozsahu rekultivačních úprav posledních svahů výsypky a celé její náhorní plošiny s návazností na předchozí etapy v oblasti terénních úprav, návozu ornice, vodohospodářských a protierozních opatření, propojení přístupových komunikací, zalesnění svahů a s umístěním zemědělské rekultivace na horní etáži výsypky. Celková plocha 103,24 ha představuje 37,54 ha lesnické rekultivace, 10, 30 ostatní, 55,40 ha zemědělské rekultivace.

Předpoklad ukončení pěstební péče a agrocyklu je navržen v projektovém řešení etapovitě od roku 2000 - 2007.

Zdroj: Průvodce po rekultivačních akcích, Báňské projekty Teplice