Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Průvodce po rekultivacích na Mostecku

[ SHR ] [ Čepirožská výsypka ] [ Velebudická výsypka ][ Malé Březno ] [ Vrbenský ][ Lom Most ] [ Hornojiřetínská výsypka ] [ Růžodolská výsypka ][ Geomorfologicé jednotky ] [ Území před težbou ][ Rekultivace ] [ Fotogalerie rekultivace ] [ Fotogalerie - postup rekultivací ]

Růžodolská výsypka

Jedná se o báňsky dokončenou vnější výsypku lom ČSA, zakládanou od roku 1965 do roku 1955, na poddolovaném území bývalých obcí Dolní Litvínov a Růžodol. Na výsypku byly zakládány neúnosné nadložní zeminy, nevhodné pro zakládání vnitřní výsypky a tomu odpovídá i maximální převýšení 30 m ve dvou etážích.

Výsypka byla koncipována jako dočasná, neboť měla být v.r. 2000 odtěžena. Těleso výsypky je protáhlého tvaru, o délce 5,8 km a průměrné šířce 1,3 km.

Celková výměra výsypky je cca 760,00 ha (svahy 360,00 ha, náhorní plošina 400,00 ha) , z toho rekultivace je řešena na ploše cca 630,00 ha. Zbývající část území byla vyčleněna pro záměry skládkování.

Pozemky pod patou výsypky od Litvínova až po areál dolu Hlubina byly zalesněny v předstihu, spolu se zahájením sypání výsypky. Rekultivace svahů navazuje tedy na ozeleněné území. Jihozápadní svah výsypky v délce 4 km přiléhá k areálu dolů Hlubina a Chemopetrol. Pata výsypky v této oblasti je lemována skládkami chemických odpadů a část svahu byla rovněž vyčleněna pro záměry skládkování odpadů, většinou průmyslových.

Rekultivace samotné výsypky byla zahájena v roce 1971 na severozápadním svahu, přilehlém k Litvínovu. Zalesnění o celkové výměře 19,00 ha je dnes již součástí lesního půdního fondu.

Od roku 1989 je prováděna lesnická rekultivace jihozápadních svahů a přilehlé náhorní plošiny o výměře cca 150,00 ha. V roce 1992 bylo zahájeno zalesnění plošiny přilehlé k severním svahům o výměře 33,00 ha. Zalesňování severních svahů pokračovalo dále do roku 1996 na plochách u obce Louka o celkové výměře 138,00 ha, kde byla část území vymezena rovněž pro účel skládkování. Rekultivace tohoto území, kde měla výsypka původně přesypat i obec Louka, je na svazích i původním terénu řešena citlivým způsobem s respektováním samovolně vzniklých porostů. Na zbývajících plochách výsypky v oblasti u Mariánských Radčic a u bývalého letiště, nejmladších z hlediska báňského ukončení, bude zahájena lesnická rekultivace v roce 1998. Na výsypce je současně řešen komunikační systém i systém odvodnění. V rámci konečných úprav byly vybudovány odvodňovací příkopy i retenční nádrže a na výsypce vznikne postupně cca 10,00 ha vodních ploch.

Od původního záměru vytvořit na náhorní plošině zemědělskou půdu i přes výhrady, upozorňující na blízkost zdroje chemického znečištění, bylo upuštěno na základě dodatečného rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě a celá výsypka může být zalesněna.

Zdroj: Průvodce po rekultivačních akcích, Báňské projekty Teplice