Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Průvodce po rekultivacích na Mostecku

[ SHR ] [ Čepirožská výsypka ] [ Velebudická výsypka ][ Malé Březno ] [ Vrbenský ][ Lom Most ] [ Hornojiřetínská výsypka ] [ Růžodolská výsypka ][ Geomorfologicé jednotky ] [ Území před težbou ][ Rekultivace ] [ Fotogalerie rekultivace ] [ Fotogalerie - postup rekultivací ]

Velebudická výsypka

Zakládání skrývkových písčito-jílových zemin a sprašových zemin na vnější výsypce dolu Jan Šverma (Velebudická výsypka) bylo realizováno od roku 1955 v mocnosti až 75 m, s hmotností založeného objemu 237 mil. m3 a s celkovou plochou 785 ha.

Terénní úpravy a zalesňovací práce byly zahájeny na nejnižších etážích v roce 1965. Využití Velebudické výsypky bylo cíleně koncipováno DUK s.p. od roku 1973 se záměrem výstavby koňské dostihové dráhy na hlavní etáži, který byl v roce 1975 potvrzen územní studií ONV Most. Z tohoto záměru vycházela i urbanistická studie zpracovaná Hydroprojektem Praha v roce 1986, která již řešila kompletní výstavbu "Rekultivačního parku Velebudice" na celé Velebudické výsypce jako architektonický celek, který odpovídá příměstskému rekreačnímu zázemí města Mostu, s dominantním umístěním závodní dostihové dráhy.

Způsob zakládání a tvarování výsypky s termínem ukončení zakládání v roce 1995 zde plně respektoval její budoucí využití. Na základě stabilních posudků byla plocha rozčleněna projektantem do pěti ploch s možností uplatnění umístění hospodářského, rekreačního a sportovního zázemí, jehož rozsah byl aktualizován urbanistickou studií HDP a.s. v roce 1995 v rozsahu s následným využitím.:

Plocha 1 - dostihové závodiště
Závodní dostihová dráha s travnatým povrchem, živými ploty překážek, s výsadbou okrasné zeleně a zatravněnými tribunami pro 40 000 diváků představuje celkovou plochu 82,00 ha, kde probíhá v rámci rekultivačních prací pěstební péče od roku 1990. Dokončuje se základní komunikační propojení, vybudovány jsou základní inženýrské sítě pro možnost dotvoření areálu provozními a sociálními stavbami investičního charakteru na vytipovaných plochách určených projektantem k zastavění. Rekultivační práce budou ukončovány od roku 1999 s předpokladem vytvoření jezdeckého sportoviště s mezinárodními parametry, pokud dojde k dokompletování rekultivačních prací chybějícím zázemím stavebního charakteru. Dostihová dráha umožní uskutečnění všech druhů cvalových rovinných dostihů, dostihů přes proutěné překážky a dostihů překážkových (steeplechace).

Plocha 2 - lesopark
Hlavním účelem této plochy je poskytnutím rekreačního a sportovního zázemí města Mostu. Rozsah území je cca 152,00ha, ve východní části se nachází uzavřená skládka komunálních odpadů, která byla převrstvena skrývkovými zeminami DJŠ. Rekultivační práce s parkovými a lesními výsadbami včetně komunikačního propojení probíhají od roku 1989, další část v okolí skládky je rekultivována od roku 1995. Celkový návrh rekultivačních prací na tomto území je koncipován s předpokladem dotvoření budoucím uživatelem golfového areálu s umístěním 18 - ti golfových drah ve dvou časových etapách a fotbalového areálu s realizací dvou fotbalových hřišť.

Plocha 3 - farma pro chov dostihových koní
Tento prostor o rozsahu 145,00 ha dle navržené koncepce by měl v budoucnu soustřeďovat účelovou zástavbu pro vybudování farmy pro chov dostihových koní a objektů pro bydlení. Rekultivační práce jsou koncipovány v souladu s touto perspektivou, na plochách určených k zastavění je provedeno zatravnění, ostatní plochy jsou zalesněny. Součástí plochy je výstavba tréninkové dostihové dráhy na ploše 43,00 ha. Komunikační propojení je provedeno v základním rozsahu pro zajištění příjezdu k závodišti.

Plocha 4 - zemědělské a lesní pozemky
Tato plocha zahrnuje zbývající rozsah pozemků dotčených výsypkou až k vodoteči Srpina s celkovou plochou 360,00 ha. Kromě vodohospodářských a komunikačních úprav je základem rekultivace obnova zemědělského a lesního půdního fondu se začleněním zachovaného přírodního biotopu s cílem dotvoření krajiny navazující na okolní přírodní část krajinného prostředí. Rekultivační práce jsou postupně realizovány od roku 1986 v návaznosti na postup ukládání skrývkových zemin důlním provozem s ukončením sypání v roce 1995.

Plocha 5 - naučný park
Rekultivace této plochy o výměře 45,00 ha s dominantním umístěním vodní ploch bude v r. 1997 ukončena pěstebními zásahy a předána se záměrem dalšího využití pro botanicko-zoologický park města Mostu. Území je velmi cenné z přírodního hlediska, bylo vytvořeno specifické biocentrum územního systému ekologické stability. Součástí je stavba centrální čerpací stanice užitkové vody, která je v provozu a je nejdůležitějším předpokladem pro pěstební péči rekultivovaných ploch "Rekultivačního parku Velebudice".

Zdroj: Průvodce po rekultivačních akcích, Báňské projekty Teplice