Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BEAUFORTOVA ANEMOMETRICKÁ STUPNICE
Beaufortovou stupnicí lze vyjádřit rychlost větru. Vítr je proudění vzduchu, které vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. Čím větší jsou rozdíly tlaku, tím rychlejší je proudění větru. Rychlost a směr větru jsou meteorologickými pojmy, ale významně ovlivňují kvalitu ovzduší v jednotlivých regionech a lokalitách, proto patří k veličinám měřeným na měřicích stanicích společně s polutanty znečišťujícími ovzduší. Rychlost větru je důležitou veličinou, na níž závisí rychlost rozptýlení znečišťujících částic v ovzduší.

Archiv ECM Pro čistotu ovzduší je nepříznivý stav bezvětří, které vytváří podmínky pro ztížený rozptyl škodlivin, proto v inverzních oblastech tak často a s nedočkavostí očekáváme čerstvé proudění, přinášející očistu vzduchu a úlevu obyvatel. Podle Beaufortovy stupnice začíná proudit svěží vánek rychlostí od 0,3 do 1,5 m/s. Čerstvý vítr vytváří při rychlosti 8 m/s na stojaté vodní hladině menší vlny se zpěněnými hřebeny. Vichřice působící menší škody na stavbách útočí rychlostí již od 20,8 m/s. Nejničivějším větrem je podle stupnice orkán, který přesahuje rychlost 32,7 m/s.