Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BIOLOGICKÉ PROCESY
Biologické procesy – neboli procesy rozkladu organické hmoty za pomocí živých organismů probíhají přirozeně ve všech složkách životního prostředí. Výhodou pro člověka je jejich využití při odstranění odpadu organického původu, kterého vzniká každý den velké množství. Ať už se jedná o papír, dřevo, některé textilie, nebo zbytky ze zemědělství (z rostlinné i živočišné výroby), zpracování potravin (průmyslového i domácího), či údržby zeleně. Nevýhodou biologických procesů je nejen delší doba rozkladu odpadu, ale také závislost biologických procesů na podmínkách prostředí.
Odpad organického původu může být rozkládán dvěma způsoby – aerobně nebo anaerobně. Aerobní rozklad (za přístupu O2) se využívá hlavně pří kompostování. Organické materiály jsou za pomoci organismů (měkkýši, houby, larvy hmyzu, žížaly, hlísti, prvoci, aerobní bakterie) přeměněny na kompost za vzniku oxidu uhličitého a vody. Pro mikroorganismy je důležitá zejména vlhkost, přístup kyslíku, složení odpadu a poměr mezi C a N. Objem odpadu se dokáže zmenšit až o 30 %. Pro aerobní procesy jsou vhodné především odpady ze zemědělství (rostlinné zbytky, sláma), lesnictví, potravinářské zbytky (např. zbytky brambor) a čistírenské kaly.
Pro odstraňování biologicky rozložitelného odpadu lze také využít anaerobní procesy za nepřístupu O2 (digesce, kvašení, fermentace). Složité organické látky jsou postupně rozkládány na jednoduché až na plyny působením enzymů anaerobních organismů (bakterií a kvasinek). Anaerobními procesy tak vzniká bioplyn a pevný substrát (digestát), který se dá využít jako hnojivo. Vhodné odpady pro anaerobní procesy jsou kejda, kaly z čistíren odpadních vod, potravinářský průmysl a odpady ze zemědělství.