Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

DOPRAVA
Narůstající doprava, obzvláště letecká a silniční, má stále větší vliv na znečišťování ovzduší, devastaci krajiny, lidské zdraví a globální klimatické změny. Ze spalovacích motorů se uvolňuje ohromné množství oxidu uhličitého (CO2) – nebezpečného skleníkového plynu –, dále oxidy dusíku, karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky, prach, ozon a další škodliviny. Emise z dopravy přispívají ke vzniku fotochemického smogu. Problém se znečišťováním ovzduší z dopravy je hlavně ve městech, kde navíc hustá zástavba brání proudění vzduchu, nebo podél hlavních průjezdových komunikací.

© BrokenSphere/Wikimedia CommonsHluk z dopravy je nejen „protivný“, ale má negativní dopad na zdraví. Přispívá k únavě, stresu, civilizačním chorobám, zhoršuje paměť, snižuje výkonnost. Škodí nám i v případě, že ho nevnímáme. Hustá síť silnic a dálnic zabírá velké plochy půdy, většinou zemědělsky využitelné. Dopravní prostředek, který nejméně zatěžuje přírodu, kromě chůze a jízdy na kole, je vlak. Naše železniční síť patří k nejhustším v Evropě a stojí za to jí zachovat, modernizovat a dávat přednost železniční dopravě. Hromadná doprava je vždy ohleduplnější k životnímu prostředí než individuální.

Kupováním místních produktů, potravin z našeho regionu, můžeme přispět k omezení mnohdy nesmyslné kamionové dopravy, kdy se základní potraviny dováží z druhého konce světa. Pro naše čisté svědomí, dobrý pocit, že nepoškozujeme životní prostředí nadmíru, pro zdraví naše i celé planety choďme co nejvíce pěšky, používejme jízdní kolo a na větší vzdálenosti jeďme vlakem. Podporujme místní zemědělce a kupujme naše české potraviny a místní zboží.