Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EVO
EVO je zkratka pro energetické využití odpadu, což je spalování odpadu s následnou výrobou elektrické energie. EVO představuje hospodárnou alternativu ke spalování fosilních paliv. Získává se při něm elektřina a teplo a dochází rovněž ke snižování množství vypouštěných skleníkových plynů, oproti spalování fosilních paliv. Spalováním se desetinásobně sníží objem a hmotnost odpadu se sníží o 60 – 70%.

Odpad je ideální náhradou přírodních neobnovitelných zdrojů. Směsný komunální odpad dosahuje výhřevnosti hnědého uhlí. Díky důkladnému čištění spalin je spalování odpadu prokazatelně nejčistší zdroj energie, získávané termicko oxidačním procesem. Spaliny z elektrárenských procesů jsou na tom kvalitativně hůře než spaliny z EVO.
Archiv ECM
Česká republika významně zaostává za vyspělými evropskými státy ve využívání odpadů jako zdroje energie. V Evropě je v současné době v provozu 340 spaloven, dalších 60 – 80 se připravuje nebo staví. V ČR jsou v provozu 3 spalovny komunálního odpadu. Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby skládkování odpadů radikálně omezily, ČR tyto požadavky neplní. Ročně vzniká v ČR asi 4,4 mil tun komunálních odpadů, z nichž drtivá většina končí na skládkách. Řešením by bylo zbytkový odpad po vytřídění všech využitelných složek nedávat na skládky, ale energeticky využívat.

Skládkování je nejméně vhodný způsob naložení s odpadem z hlediska vlivů na životní prostředí. Současně uložením na skládku zcela přicházíme o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech. Situaci však komplikují i nízké ceny za skládkování odpadů, které je stále nejlevnějším způsobem nakládání s odpady.