Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PRACH
Prahové hodnoty jsou nové pojmy, se kterými se setkáváme od 1. září 2012, kdy vešel v platnost nový zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší. Pomáhají definovat stav, kdy znečištění ovzduší dosáhlo již takové úrovně, která může mít negativní vliv na zdraví obyvatel. Prahové hodnoty jsou stanoveny pro znečišťující látky oxid siřičitý SO2, oxid dusičitý NO2, částice PM10 a ozon O3.
Rozeznáváme tři druhy prahových hodnot - informativní, regulační a varovnou. Při překročení informativních prahových hodnot dochází k vyhlášení smogové situace. Při překročení regulačních prahových hodnot je vyhlášena regulace, při níž musí podniky, které v dané lokalitě významně přispívají ke znečišťování ovzduší, omezit nebo snížit produkci emisí. Zvláštní podmínky provozu při regulaci stanovuje krajský úřad. Pro přízemní ozon není stanovena regulační prahová hodnota, ale má svou vlastní kategorii, varovnou prahovou hodnotu. Při jejím překročení je obyvatelstvo varováno před výskytem vysokých přízemních koncentrací ozonu. Prahové hodnoty a míra jejich překročení určují podmínky vzniku a ukončení smogové situace.