Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

RYCHLOST A SMĚR VĚTRU
Vítr je proudění vzduchu, které vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. Čím větší jsou rozdíly tlaku, tím rychlejší je proudění větru.

Rychlost a směr větru jsou meteorologickými pojmy, ale významně ovlivňují kvalitu ovzduší v jednotlivých regionech a lokalitách, proto patří k veličinám měřeným na měřicích stanicích společně s polutanty znečišťujícími ovzduší. Směr větru určuje, odkud vítr vane. Značí se podle azimutu nebo podle světových stran. K měření rychlosti a směru větru se používají anemometry (z řeckého anemos = vítr). Udávají se hodnoty v metrech za sekundu nebo kilometrech za hodinu, naměřené v 10 metrech nad zemí, nebo se pro tuto výšku přepočítávají.

Archiv ECMRychlost větru je důležitou veličin, na níž závisí rychlost rozptýlení znečišťujících částic v ovzduší. Pro čistotu ovzduší je nepříznivý stav bezvětří, které vytváří podmínky pro ztížený rozptyl škodlivin, proto v inverzních oblastech tak často a s nedočkavostí očekáváme čerstvé proudění, přinášející očistu vzduchu a úlevu obyvatel. Rychlost větru se může vyjádřit Beafortovou stupnicí.