Zdraví

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích

Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

Litvínov Litvínov ZÚ
Teplice Teplice ZÚ
Počerady Počerady
Výškov Výškov
Blažim Blažim
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Tušimice Tušimice
Chomutov Chomutov ČHMÚ
Rudolice Rudolice v Horách
Most Most ČHMÚ
Teplice Teplice ČHMÚ
Krupka Krupka

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Informace o imisní situaci jsou aktualizovány v pracovních dnech od
6 do 22 hod.
O víkendech a svátcích můžete využít stránky www.chmi.cz.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.

Aktuální imisní zpravodajství e-mailemZasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Aktuální počasí

Počasí v Mostě

Vybrané demografické ukazatele zdravotního stavu obyvatel okresu Most

[ Demografické ukazatele na Mostecku ][ Komentář k ukazatelům ] [

Vybrané demografické ukazatele zdravotního stavu obyvatel okresu Most

Stránky mají za cíl poskytnou zájemcům základní informaci o vývoji situace v oblasti zdravotního stavu reprezentovaného zejména ukazateli úmrtnosti u obyvatel okresu Most.

Pro hodnocení byla použita data o obyvatelstvu a počtech úmrtí získaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v Praze poskytnutá Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v Praze. Prezentované údaje byly pro všechny okresy Ústeckého kraje v jednotné podobě připraveny MUDr.Kotěšovcem z Okresní hygienické stanice v Teplicích v rámci v letošním roce nově definovaného úkolu Hlavního hygienika ČR "Sledování zdravotního stavu obyvatelstva".

Standardizovaná úmrtnost (SÚ) je sledována v okrese Most, v ČR, v Praze, ve skupině tzv. "pánevních" okresů s vysokou úmrtností (Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín) a ve skupině okresů jihomoravských s nízkou úmrtností (Vyškov, Blansko, Brno venkov, Třebíč a Zlín).

Komentář k následujícím ukazatelům.

Střední délka života při narození (Life Expectancy - LE) je důležitým ukazatelem zdravotního stavu populace. Vyjadřuje počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec za předpokladu zachování úmrtnostní situace z období jejího výpočtu.

V tabulce jsou shrnuty hodnoty pro sledované obce, oblasti a Českou republiku v letech 1982-2000. Údaje jsou dále zobrazeny graficky zvláště pro muže a pro ženy.

Střední očekávaná délka života po 5 letech věku (LE5) vyjadřuje předpokládanou zbývající dobu života v letech pro jednotlivé věkové skupiny.

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty střední očekávané délky života v pětiletých věkových intervalech (LE5) v okrese Most v letech 1982-2000 odděleně pro muže a pro ženy.

Standardizovaná úmrtnost (SÚ) a Standardizovaný úmrtnostní index (SMR). Úmrtnost (mortalita) vyjadřuje počet úmrtí z části určité populace za určitou dobu. Věkové složení obyvatel je v různých územních celcích různé a protože věk se na úmrtnosti podílí rozhodujícím způsobem, není srovnávání úmrtnosti na těchto územních celcích možné bez věkové standardizace. K hodnocení byla použita metoda nepřímá standardizace. Jako standard byla použita úmrtnost a obyvatelstvo v ČR. Tím je umožněno porovnávání úmrtnosti v ČR a ostatních sledovaných lokalitách. Hodnoty (SÚ) jsou uváděny v přepočtu na 1000 obyvatel. Standardizovaný úmrtnostní index (Standardized Mortality Ratio - SMR) udává poměr standardizované úmrtnosti ve sledované oblasti k úmrtnosti ve standardu v %.

V dvou tabulkách jsou uvedeny odděleně pro muže a pro ženy hodnoty standardizované úmrtnosti a SMR ve sledovaných lokalitách. Hodnoty celkové SÚ pro muže a ženy a SMR pro muže a ženy jsou dále uvedeny v grafech.

Podíly příčin úmrtí na celkové standardizované úmrtnosti. Ukazatel úmrtnosti ukazuje poměr počtu zemřelých k celkovému počtu obyvatel v daném správním celku. Standardizace je metoda statistické analýzy, která umožňuje porovnat dvě skupiny populace (např.okresu Most a České republiky) s vyloučením možnosti zkreslení výsledků způsobeným nestejným věkovým složením obou porovnávaných skupin.

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty podílů příčin úmrtí (nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, respirační onemocnění, úrazy a ostatní příčiny) v hodnocených obcích a oblastech v letech 1982-2000 zvláště pro muže a pro ženy. V grafech jsou porovnány podíly příčin úmrtí v okrese Most a v České republice odděleně pro muže Most a ČR a pro ženy Most a ČR.

Podíly typu nádoru na celkové standardizované nádorové úmrtnosti. V tabulce jsou prezentovány průměrné hodnoty podílů typu nádoru na celkové standardizované nádorové úmrtnosti ve sledovaných oblastech a obcích z období let 1982-2000. Pro muže jsou zvláště hodnoceny nádory respirační, kolorektální a prostaty a u žen potom nádory respirační, kolorektální, gynekologické a prsu. Porovnání podílů hodnocených typů nádorů na celkové standardizované úmrtnosti v okrese Most a v České republice odděleně pro muže Most a ČR a pro ženy Most a ČR je prezentováno graficky.

Kojenecká úmrtnost na 1000 živě narozených dětí. Ukazatel kojenecké úmrtnosti poskytuje informaci o tom, kolik dětí z 1000 živě narozených zemře do 1 roku věku. Za živě narozené je v ČR považováno dítě, jež projevuje po narození alespoň jednu známku života a má porodní hmotnost 500 g a více, případně nižší než 500 g, pokud přežije 24 hodin po porodu. Známkami života se rozumí dech, srdeční akce, pulsace pupečníku anebo aktivní pohyb svalstva (zdroj: ČSÚ). V tabulce a v grafu jsou porovnány údaje okresu Most a České republiky v letech 1982-2000.

Standardizovaná úmrtnost (SÚ) a standardizovaný úmrtnostní index (SMR).

Jako standard byla použita úmrtnost a obyvatelstvo v České republice, což umožnilo porovnávání úmrtnosti v ČR a ostatních sledovaných lokalitách. Hodnoty (SÚ) jsou uváděny v přepočtu na 1000 obyvatel.

Standardizovaný úmrtnostní index – Standardized Mortality Ratio (SMR) udává poměr standardizované úmrtnosti ve sledované oblasti k úmrtnosti ve standardu v %.

V následujících grafech jsou prezentovány údaje o vývoji úmrtnosti ve sledovaných lokalitách v letech 1982-2000 z důvodů vybraných příčin úmrtní.

Standardizovaná úmrtnost muži
kardiovaskulární choroby
respirační onemocnění
úrazy a otravy
nádory
- respirační
- kolorektální
- prostaty

Standardizovaná úmrtnost ženy
kardiovaskulární choroby
respirační onemocnění
úrazy a otravy
nádory
- respirační
- kolorektální
- prsu
- gynekologické

Standardizovaný úmrtnostní index - muži
kardiovaskulární choroby
respirační onemocnění
úrazy a otravy
nádory
- respirační
- kolorektální
- prostaty

Standardizovaný úmrtnostní index - ženy
kardiovaskulární choroby
respirační onemocnění
úrazy a otravy
nádory
- respirační
- kolorektální
- prsu
- gynekologické

Zdroj: s použitím materiálů zpracovaných OHS Teplice připravil MUDr. Josef Kočí ©