Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Natura 2000 - kde jí najdeme v našem kraji?

Natura 2000 - kde jí najdeme v našem kraji?Vyvěšeno: 3. 1. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 01-2024

milesovka-3972453_1280.jpgNatura 2000 - kde jí najdeme v našem kraji?

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit nejcennější přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Na území Ústeckého kraje máme cca 114 takových lokalit.

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná či omezena svým výskytem jen na určitou oblast.

Pro území Natury 2000 nejsou stanoveny žádná obecná omezení nebo zákazy, a v mnoha případech neznamená zařazení území do této soustavy žádné změny způsobu hospodaření a využívání území. Protože v rámci soustavy NATURA 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které v naší přírodě jsou přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv. Soustavu chráněných lokalit vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy Evropské unie na ochranu přírody:

Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území:

 • Ptačí oblast (PO)
 • Evropsky významná lokalita (EVL) - lokalita významná pro Společenství nebo EVL – zvláštní oblast ochrany

Ptačí oblasti

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES (Směrnice evropského parlamentu a rady o ochraně volně žijících ptáků – dále též jen „směrnice o ptácích“) a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu Natura 2000.

V naší republice je vyhlášeno celkem 41 ptačí oblast o celkové rozloze 7 035 km2. V celé Evropské unii se jedná o celkem 5 646 ptačích oblastí o celkové rozloze 541 867 km2.

V Ústeckém kraji máme celkem 5 ptačích oblastí:      

 • Doupovské hory, Labské pískovce, Nádrž vodního díla Nechranice, Novodomské rašeliniště – Kovářská a Východní Krušné hory.

Více se o nich můžete dočíst zde.

Evropsky významné lokality

Jsou vyhlašovány pro typy přírodních stanovišť přílohy I a druhy přílohy II směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).

Celkový počet EVL českého národního seznamu je 1 112, rozlohou se jedná o cca 10 % území ČR. Na území Ústeckého kraje najde cca 109 Evropsky významných lokalit: https://natura2000.cz/Lokalita/Lokality

Příklady EVL v Ústeckém kraji

Bezručovo údolí

 • Bezručovo údolí je jedno z nejdelších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Zajímavá je především kvůli porostům s chladnomilnou podhorskou složkou květeny na dně údolí a s termofilní složkou na sluncem exponovaných stráních. Význam Bezručova údolí spočívá v relativní zachovalosti rozsáhlého komplexu typických lesních biotopů, především pak svahových bučin a doubrav. Nejcennější lesní partie zahrnuje PR Buky nad Kameničkou. Ve zdejších lesích se vyskytuje celá řada vzácných rostlinných druhů, jsou to např.: udatna lesní (Aruncus vulgaris), mléčivec alpský (Cicerbita alpina) a další.
 • V Bezručově údolí má význam, z hlediska ochrany, výskyt vzácného modráska bahenního (Maculinea nausithous). Ze vzácných druhů ptáku v údolí hnízdí např. čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas) či výr velký (Bubo bubo).

Bořeň

 • Bořeň se řadí oprávněně mezi nejvýznamnější a nejzajímavější botanické lokality v České republice Lokalita je významná mimořádnou rozmanitostí květeny, která je podmíněna rozmanitostí ekologicky různých, a často i extrémních stanovišť. Flóra území čítá téměř 500 druhů vyšších rostlin. Pozoruhodná jsou např. společenstva skalkové stepi. Tato společenstva si díky extrémním ekologickým podmínkám (především nedostatek vláhy a živin) do současnosti zachovala charakter primárního bezlesí, což umožnilo nepřetržitou existenci společenstev s pozdně glaciálními prvky květeny. V těchto společenstvech roste celá řada vzácných druhů, např. hvězdnice alpská (Aster alpinus), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
 • Předměty ochrany jsou významné přírodní stanoviště hlavně teplomilná rostlinná společenstva sutí a suťových lesů, trávníků a skalní vegetace.

Východní Krušnohoří

 • Rozsáhlý komplex zachovalé lesní i nelesní vegetace východní části Krušných hor. Fenoménem území jsou zachovalé svahové lesní porosty bučin. Reprezentativní a zachovalé jsou také květnaté bučiny v oblasti Telnického údolí. V bezlesí mají ochranářský význam především tzv. koprníkové louky. Tato asociace se omezuje pouze na Krušné hory, Jizerky a část Doupovských hor. Louky na úpatí Krušných hor u obce Domaslavice (mezi Osekem a Hrobem) jsou významnou lokalitou evropsky chráněných motýlů – modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius). Území stávající NPR Jezerka je také významné výskytem evropsky chráněného kovaříka (Limoniscus violaceus).
 • Území Východního Krušnohoří zahrnuje několik stávajících maloplošných chráněných území. Jsou to: Přírodní rezervace Černá louka, Přírodní památka Buky na Bouřňáku, Přírodní památka Domaslavické údolí, Přírodní rezervace Vlčí důl, Přírodní památka Vrása a Národní přírodní rezervace Jezerka. Na území Východního Krušnohoří také částečně zasahuje Ptačí oblast Východní Krušné hory.

Milešovka

 • Lesní porosty navrhovaného území jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to například medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) na Výřích skalách – Milešovka, lopuštík skloněný (Hackelia deflexa) na vrcholu Milešovky, kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) a velmi bohaté populace kosatce bezlistého (Iris aphylla). Faunistický průzkum je velmi kusý, z uvedeného území je potvrzen výskyt výra velkého (Bubo bubo), zmije obecné (Vipera berus), užovky hladké (Coronella austriaca) a střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis).
 • Předměty ochrany jsou významné přírodní stanoviště jako jsou dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, vegetace skal a sutí

Podobně jako každý stát vyhlašuje chráněná území pro jevy, které chce zachovat, vymyslela Evropská unie soustavu chráněných území pro jevy, které jsou ohrožené v evropském měřítku.

Zajištěním ochrany EVL a PO můžeme zabezpečit stav těch fenoménů, které jsou významné v evropském měřítku, aniž bychom na ně museli nasadit ochranu některou z národních kategorií chráněných území, která mají většinou přísnější ochranné podmínky. U některých druhů se může zdát, že je jejich ochrana u nás zbytečná, když jsou u nás dostatečně početné. Jenže když jsou vzácné a ohrožené v evropském měřítku, tak kdo jiný by je měl chránit, když ne ta země, kde se jim daří nejlépe?

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto:pixabay.com

Zdroje:

https://arnika.org/o-nas/faq/biodiverzita-a-ochrana-prirody/co-je-to-natura-2000-a-co-je-jejim-cilem
https://nature.cz/evropsky-vyznamne-lokality
https://nature.cz/natura-2000
https://malystrazce.cz/natura2000/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 01. 2024 10:14