Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Co bylo na počátku?

Na počátku vzniku stála bezesporu Česká rafinérská. Ale jeden, ač silný subjekt, jak známo, nestačí. Česká rafinérská, jako nový podnikatelský subjekt na Mostecku, chtěla představit postoj moderní rafinérské společnosti k otázkám vztahu rafinérského průmyslu k okolí, a to jak k obcím a občanům, tak i k životnímu prostředí. Rafinérské výrobky slouží lidem jako pohonné hmoty, lidé zase pracují v a pro rafinérii, což jim přináší ekonomický efekt. Jako příklad takovéto koexistence byla vybrána průmyslová oblast v deltě Rýna v oblasti Rotterdamu, kde působí mj. společnost Shell, jeden z akcionářů České rafinérské.

V červnu 1998 byla uspořádána návštěva této oblasti pro představitele státní správy a samosprávy z regionů, kde Česká rafinérská působí, tedy Litvínova a Mostu, Kralup a Mělníka. Vedle návštěvy rafinérie Shell v Pernisu, která patří k největším v Evropě a je na vysoké technické úrovni, navštívila regionální delegace agenturu DCMR v Schiedamu, jako příklad instituce zabývající se od počátku 70. let stavem životního prostředí v silně průmyslově zatížené oblasti delty Rýna (DCMR). Přístup DCMR k problematice monitoringu, vyhodnocování dat o stavu životního prostředí, ale hlavně nepřetržitá práce ohlašovny a interaktivní zodpovídání dotazů občanů oslovil všechny účastníky, zejména představitele Mostecka. Česká rafinérská proto využila zájmu o tuto myšlenku a vypracovala projekt založení ECM.

V únoru 1999 prezentovala cíle, poslání a návrh činnosti Ekologického centra Most nejprve Strategické skupině a poté zaslala projekt k vyjádření ostatním průmyslovým podnikům, zástupcům veřejné správy a dalším subjektům. Na základě kladné odezvy mnoha stran byl projekt dále rozpracován a bylo nalezeno vhodné budoucí působiště ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. V polovině roku 1999 byl projekt představen saské straně v rámci Euroregionu Krušnohoří. Ve druhém pololetí byl projekt prezentován Hospodářské a sociální radě Mostecka a ta jej zařadila do Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech, významného dokumentu, který byl následně přijat vládou České republiky.

Česká rafinérská jako první podepsala 12.12.1999 smlouvu o výměně dat a informací s VÚHU jako základ financování ECM. Na základě této dohody byla uspořádána počátkem února 2000 s pomocí firmy Shell pracovní návštěva DCMR pověřených pracovníků VÚHU a České rafinérské, ing. V. Píši a ing. A. Soukupa,CSc., a designovaného vedoucího ECM mgr. Martina Kabrny. V průběhu návštěvy se seznámili s činností DCMR, středem jejich pozornosti se stala především tzv. ohlašovna – „Meldkammer“, neboť právě toto oddělení agentury DCMR bylo skutečným vzorem při vytváření českého projektu. Zároveň představili projekt ECM a získali pro něj podporu holandské strany.

Kroky k uskutečnění

©Foto: Miroslav Mertl

Dne 1.března 2000 se v Klubu Chemopetrolu v Záluží konal workshop o Ekologickém centru. Workshopu se zúčastnili zástupci Celia, Českého hydrometeorologického ústavu, České inspekce životního prostředí, České rafinérské, Chemopetrolu, Hospodářské a sociální rady Mostecka, Městských úřadů mosteckého okresu, Mostecké uhelné společnosti, Okresní hygienické stanice v Mostě, Okresního úřadu v Mostě, Podnikatelského a inovačního centra Severní Čechy, Povodí Ohře, Severočeského sdružení obcí, Úřadu práce v Mostě, Územního odboru Ministerstva životního prostředí a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. Po úvodním zahájení proběhla prezentace projektu Ekologické centrum v podání odborníků z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí. Poté následovala diskuse k předloženému záměru zakončená vyslovením stanovisek jednotlivých zástupců a parafováním dohody zúčastněných stran o způsobu provozování centra a výměně informací. Celý workshop byl ukončen tiskovou konferencí, která deklarovala souhlasné stanovisko všech zúčastněných stran.

Foto: Miroslav Mertl

Dne 13.března 2000 se v sídle Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě uskutečnil slavnostní podpis „Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí“ (Listiny). Podporu svým podpisem vyjádřilo těchto deset společností: Celio, a.s., Most; Česká inspekce životního prostředí, Ústí nad Labem; Česká rafinérská, a.s., Litvínov; Chemopetrol, a.s., Litvínov; Mostecká uhelná společnost, a.s., Most; Okresní hygienická stanice, Most; Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy, Most; Povodí Ohře, a.s., Chomutov; Úřad práce, Most a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most.

Foto: Miroslav Mertl

Slavnostnímu aktu byl přítomen ministr životního prostředí Miloš Kužvart, senátor za Mostecko Richard Falbr a přednosta Okresního úřadu v Mostě Pavel Weiss, kteří svou podporu vyjádřili slavnostním podepsáním „Memoranda o podpoře“ (Listiny).

Dne 16.března 2000 se sešli delegovaní zástupci signatářů Dohody, aby projednali systém poskytování a zpracování dat. Všichni přítomní dospěli jednomyslně k závěru, že Ekologické centrum by mělo disponovat moderním technickým vybavením, které by zejména umožnilo rychlý přenos dat, vytváření a správu kvalitní databáze a včasnou prezentaci informací na internetu. Na základě tohoto jednání byl pověřen provozovatel centra o vypracování variantního řešení databázového a komunikačního projektu, který bude posléze realizován.

Dne 27.března 2000 byl slavnostně zahájen vzdělávací projekt "Ekologické centrum Most", který připravilo Podnikatelské a Inovační centrum Severní Čechy ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě. Projektu se účastní deset kandidátů na pozici dispečera Ekologického centra. Výukový blok vzdělávacího projektu potrvá osm týdnů a bude zakončen závěrečnými zkouškami. Na vzdělávání účastníků se podílejí všichni signatáři Dohody, dále Český hydrometeorologický ústav, Městské úřady mosteckého okresu, Okresní úřad v Mostě, První Severozápadní teplárenská, Ecoconsult Pons, Renogum, Varimatik, a taktéž Rekvalifikační a informační centrum. Úspěšní absolventi získají osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností a nejúspěšnějším z nich bude nabídnuto místo dispečera v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří.

Dne 1.dubna 2000 zahájilo Ekologické centrum svou činnost. V průběhu dubna a června bude postupně vytvářeno informační a technické zázemí tak, aby nejpozději k 1.7. 2000 mohlo centrum zahájit svou činnost pro nejširší veřejnost.

Dne 1.května 2000 byly otevřeny webové stránky Ekologického centra na internetu a postupně budou naplňovány celou řadou informací o životním prostředí mostecka a přilehlého okolí.

Dne 3.července 2000 bylo Ekologické centrum otevřeno pro veřejnost.

Od října 2000 je v provozu bezplatná linka pro veřejnost 800 195 342.