Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Kvalita ovzduší na Mostecku v roce 2021

Kvalita ovzduší na Mostecku v roce 2021Vyvěšeno: 30. 3. 2022
Sejmuto:
Evidenční číslo: 13-2022

ovzdusi_kvalita.jpgKvalita ovzduší na Mostecku v roce 2021

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který může významně ovlivňovat lidské zdraví i ekosystémy. Tyto účinky mohou mít formu akutních problémů, ale i problémů, které se vyskytují až při dlouhodobé expozici. Mezi nejčastěji se vyskytující problémy u lidí patří onemocnění dýchací a oběhové soustavy, u ekosystémů oxidativní stres (způsobený O3), acidifikaci (SO2) a eutrofizaci (NOx). Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zpracovává na základě neverifikovaných dat měsíční a roční zhodnocení vývoje kvality ovzduší z vybraných měřicích stanic. Díky tomuto zhodnocení zjistilo, že v minulém roce na Mostecku byly látky znečišťující ovzduší jedny z nejnižších za posledních deset let.

Kvalitu ovzduší určují kromě vlastních zdrojů znečišťování také rozptylové podmínky, které jsou určeny především rychlostí proudění a stabilitou atmosféry, úzce související s teplotním zvrstvením vzduchu. Při nejstabilnějších situacích teplota vzduchu s výškou roste (inverzní zvrstvení), naopak při nestabilním zvrstvení klesá teplota vzduchu s výškou rychleji, než je běžné. Čím je větší stabilita atmosféry, tím hůře dochází k vertikálnímu promíchávání a naopak.          

Pro pánevní část Mostecka je charakteristická právě tvorba inverzních stavů, kdy se v nížině ukládá (zvláště v zimě) studený vzduch a nízko položené mraky zachycují sluneční záření. V důsledku dešťového stínu má kotlina mostecké pánve nižší oblačnost, nízké srážky a větší kolísání teplot.  

Z meteorologického hlediska a souvisejícího rozptylu znečišťujících látek byl rok 2021 průměrný. Teplotně a srážkově byl rok 2021 na území ČR normální.

Rok 2021 byl pro Mostecko z hlediska kvality ovzduší velmi příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší suspendované částice prachu (PM10 a PM2,5), přízemní ozon (O3), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO2) dosáhly v roce 2021, v rámci hodnoceného období 2011–2021, nejnižších až třetích nejnižších hodnot (po roce 2020, ve kterém jsme zaznamenali historicky nejlepší kvalitu ovzduší).

Relativně nízké koncentrace polutantů v roce 2021 lze přisoudit pokračujícímu poklesu emisí díky již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, příznivým meteorologickým podmínkám během teplejší části roku a příznivějším rozptylovým podmínkám v závěru roku. Omezení života kvůli koronaviru ovlivnilo kvalitu ovzduší oběma směry. Lidé sice jezdili méně auty, ale byli doma a více topili.

Suspendované prachové částice PM10, PM2,5

Suspendované částice PM10 jsou tvořeny směsí pevných a kapalných částic o aerodynamickém průměru menším než 10 µm u PM2,5 menší než 2,5 µm. Suspendované částice mohou být tvořeny různými chemickými složkami a jejich vliv na lidské zdraví a životní prostředí se odvíjí od jejich složení. Jejich součástí mohou být i polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy.

Rok 2021 se na stanici Most ČHMÚ stal, s počtem překročení 16, druhým nejnižším počtem překročení 24hodinové koncentrace (denního průměru) částic PM10 od roku 2006.  Pro průměrnou roční koncentraci prachových částic PM10 byl v Mostě rok 2021 jedním z lepších.

Prach, ale i nadále představuje nejzávažnější problém znečištění ovzduší, s nejvýraznějším dopadem na lidské zdraví i přírodu. Prach má negativní vliv na dýchací cesty, u dětí zvyšuje výskyt astmatu, zhoršuje jeho průběh a má vliv na chronickou bronchitidu. A velmi jemné částečky prachu PM2,5 a nižší poškozují cévní systém.

Přízemní ozon O3

Ozon (O3) je sekundární znečišťující látka bez vlastního emisního zdroje, vzniká jako součást fotochemického smogu – za účinku slunečního záření soustavou reakcí zejména mezi NOx, VOC a kyslíkem. Významnou roli při vzniku O3 hrají nejen koncentrace prekurzorů, ale i meteorologické podmínky. Imisní koncentrace O3 rostou s rostoucím ultrafialovým zářením a teplotou, naopak klesají s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu.

Hodnota imisního limitu pro maximální denní 8hodinový klouzavý průměr je 120 µg.m−3. Legislativa připouští na dané lokalitě maximálně 25 překročení hodnoty imisního limitu v průměru za tři roky; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený.

V případě O3 byl v roce 2021 patrný propad průměrné roční koncentrace, v porovnání s desetiletým průměrem 2011–2020. Pokles koncentrací v dubnu, květnu, červenci a srpnu koresponduje s převážně teplotně normálními až podnormálními teplotami a normálními až nadnormálními srážkami v těchto měsících. Imisní limit pro maximální denní 8hodinovou průměrnou koncentraci O3 (120 μg/m3) byl v Mostě překročen 9x.

Hlavní účinek ozonu na lidský organizmus je dráždivý. Dráždí oční spojivky, nosní sliznice a průdušky. Krátkodobé studie ukazují, že koncentrace O3 mohou mít nepříznivé účinky na funkci plic vedoucí k jejich zánětu a respiračním problémům. Ve vyšších koncentracích dojde drážděním dýchacích cest k jejich zúžení a ztíženému dýchání. Zvýšeně citlivé vůči ozonu jsou osoby s chronickými obstrukčními onemocněními plic a astmatem. Vyšší koncentrace ozonu jsou spojovány se zvýšením denní úmrtnosti.

Koncentrace ostatních látek znečišťující ovzduší, tj. hodinová a denní koncentrace oxidu siřičitého (SO2), hodinová koncentrace oxidu dusičitého (NO2) nepřekročily v roce 2021 hodnoty imisních limitů. Jejich roční průměry patřily k jedním z nejnižších za posledních deset let.

V roce 2021 nebyla vyhlášena žádná smogová situace ani regulace pro vysoké koncentrace kterékoliv znečišťující látky v Ústeckém kraji.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/chmu-kvalita-ovzdusi-v-cesku-patrila-loni-mezi-nejlepsi-za-deset-let/2147871
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/prizemni-ozon-v-ovzdusi-dioxiny-rtut-sklenikove-plyny-poletavy-prach-ustecky-kraj-znecistovatele.A181124_441420_usti-zpravy_vac2
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/PROSINEC_2021.pdf
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2022/TZ_kvalita_ovzdusi_2021_MS_VN.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 03. 2022 13:49