Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Jak se nám dýchalo v roce 2023?

Jak se nám dýchalo v roce 2023?Vyvěšeno: 9. 4. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 21-2024

20230926_090109.jpgJak se nám dýchalo v roce 2023?

Znečištění ovzduší je globální problém, který má vážné důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí. Každý den jsme vystaveni různým škodlivým látkám jako jsou např. oxidy dusíku, oxidy síry, prachové částice a těkavé organické sloučeniny, které produkuje průmysl, doprava a další lidské aktivity. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zpracovává na základě neverifikovaných dat měsíční a roční zhodnocení vývoje kvality ovzduší z vybraných měřicích stanic. Díky tomuto sledování lze konstatovat, že rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý, podobně jako tomu bylo v předchozích třech letech.

Znečištění ovzduší nastává, když do atmosféry vstupují škodlivé látky v nadměrném množství, jedná se např. o prachové částice, chemické sloučeniny a plyny. Tyto látky mohou pocházet z různých zdrojů – z průmyslových provozů, automobilové dopravy, energetického sektoru a i domácností.

Důsledky znečištění ovzduší jsou rozmanité a vážné. Vedou k zdravotním problémům, jako jsou respirační onemocnění, alergie, astma, a dokonce i rakovina. Kromě toho znečištění ovzduší zhoršuje kvalitu životního prostředí a přispívá k degradaci ekosystémů, úbytku biodiverzity a klimatickým změnám, proto je znečišťování ovzduší považováno za lokální i světový problém.

V současné době se za nejvýznamnější, z hlediska dopadu na lidské zdraví, považují tři znečišťující látky, a to prachové částice, oxid dusičitý a přízemní ozon.

Rok 2023

Rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší mimořádně příznivý. Prodloužilo se tak období od roku 2020 s vyhovující kvalitou ovzduší. Koncentrace většiny látek znečišťujících ovzduší opět poklesly a za hodnocené období 2013–2023 dosáhly nejnižších hodnot. K relativně dobré kvalitě ovzduší přispěly příznivé meteorologické a rozptylové podmínky.

Suspendované prachové částice - PM10, PM2,5

Suspendované částice jsou tvořeny směsí pevných a kapalných částic o aerodynamickém průměru menším než 10 µm (PM10), resp. 2,5 µm (PM2,5). Suspendované částice mají široké spektrum účinků na kardiovaskulární a respirační ústrojí. Od roku 2013 jsou zařazeny mezi prokázané lidské karcinogeny. Jejich vliv na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a složení. Součástí prachových částic mohou být i polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy.

Průměrná roční koncentrace prachových částic PM10 v ovzduší v Mostě byla v loňském roce jedna z nejmenších za posledních deset let. Rok 2023 zaznamenala stanice AIM Most ČHMÚ pouhých 6 překročení 24hodinové koncentrace (denního průměru) částic PM10 (počet legislativně přípustných překročení 24hodinové koncentrace neboli denního průměru je 35). Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci nebyl v roce 2023, po čtvrté v řadě od roku 2019 za celou historii měření PM10 od roku 1993, překročen na žádné stanici.

U prachových částic PM2,5 dle legislativy zatím stále není definován denní ani hodinový imisní limit. Hodnota ročního cílového imisního limitu pro PM2,5 je od roku 2017–20 μg/m3, tato hodnota nebyla v roce 2023 v Mostě překročena, byla i nejnižší za posledních deset let.

Oxid dusičitý - NO2

Na imisní stanici AIM Most ČHMÚ byla v roce 2023 naměřena nejnižší roční průměrná koncentrace NO2 za posledních deset let.

Přízemní ozon - O3

Přízemní ozon je označován za sekundární znečišťující látku, protože nemá v atmosféře vlastní významný emisní zdroj. Vzniká v celé řadě komplikovaných fotochemických reakcí ze svých prekurzorů (Nox, NMVOC, CH4 a CO). Koncentrace přízemního ozonu (O3) mohou mít nepříznivé účinky na funkci plic vedoucí k jejich zánětu a respiračním problémům. Ve vyšších koncentracích dochází drážděním dýchacích cest k jejich zúžení a ztíženému dýchání.

Roční chod maximálních denních 8hodinových koncentrací O3 (průměr pro daný typ stanice) je charakterizován nárůstem a výskytem zvýšených koncentrací v jarních a letních měsících. Důvodem jsou příznivé podmínky pro vznik O3, jako je vysoká intenzita slunečního záření, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu. Průměrná roční koncentrace se na stanici AIM Most ČHMÚ každým rokem zvyšuje (pro rok 2023 byla naměřena nejvyšší za posledních deset let). V průběhu roku 2023 byla na území Ústeckého kraje vyhlášena jedna smogová situace pro O3, která trvala 16 hodin.  

Kvalita ovzduší byla v roce 2023 příznivá z hlediska aktuálně hodnocených látek (PM10, PM2,5, NO2, SO2, vyjma O3). Na zlepšování kvality ovzduší se dlouhodobě podílí průběžně realizovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší, např. výměna kotlů v domácnostech, opatření na významných energetických zdrojích a i obnova vozového parku.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto:pixabay.com

Zdroje:
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/Rocni_zprava_2023.pdf
https://www.ecmost.cz/file.php?nid=18153&oid=10813294


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 04. 2024 13:52