Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Mrtvé dřevo znamená život

Mrtvé dřevo znamená životVyvěšeno: 16. 4. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 16-2021

parez.jpgMrtvé dřevo znamená život

Les je složitý ekosystém protkaný obrovským množstvím vztahů jak mezi organismy navzájem, tak mezi organismy a neživou složkou jejich prostředí. Každý článek v něm má svůj smysl a je pro správné fungování ekosystému velice důležitý. Názorným příkladem takové klíčové složky lesního ekosystému je tzv. mrtvé dřevo. V přírodě hraje nezastupitelnou roli, neboť je nezbytné pro život celé řady různých organismů a celkovou kvalitu lesa.  Nedostatek takového dřeva v lese se projeví hlavně nižší biodiverzitou a může souviset i s menší odolností lesů.


V očích některých z nás mohou dnešní tzv. hospodářské lesy vypadat pěkně upraveně a čistě. Při návštěvě lesa, třeba při houbaření, nás netrápí téměř žádné klacky pod nohami, které bychom museli s úsilím překonávat. Jiným zase takové lesy mohou připadat v něčem chudé, tak nějak méně divoké. Ochuzené mnohdy skutečně jsou, a to právě o mrtvé dřevo. Pokud je v lese hojně přítomno, dodává mu přirozený, pralesovitý charakter, ale hlavně v něm plní důležité ekologické funkce.

Pojmem mrtvé dřevo se označují odumřelé padlé i stojící stromy (tzv. souše), pařezy, odlomené větve apod. Jsou jím i poškozené, nefunkční části živých stromů, ve kterých pak vznikají třeba dutiny. Význam mrtvého dřeva v lese je veliký. V lese pomáhá zadržovat vodu, snižuje riziko eroze, posupně uvolňuje živiny zpět do půdy, napomáhá zmlazení porostu, a hlavně hostí nespočet různých organismů. Na mrtvém dřevě jsou závislé mnohé bakterie, houby, lišejníky, nižší i vyšší rostliny, bezobratlí i obratlovci. Na mrtvé dřevo má být údajně vázáno 30-50 % všech lesních organismů. Pro některé je živnou půdou, pro jiné je nezbytné kvůli vývoji, a dalším poskytuje prostor k hnízdění či úkryt. Variabilita druhů vázaných na mrtvé dřevo, vyskytujících se na dané lokalitě, závisí hlavně na diverzitě mrtvého dřeva. Platí zde pravidlo, že kvalita je lepší než kvantita. Pestrost mrtvého dřeva je dána druhem dřevin, fázemi rozkladu, polohou (padlé vs. stojící stromy), osluněním, tloušťkou dřeva nebo okolním prostředím. Ing. Radek Bače, Ph.D. ho přirovnává k tající ledové kře, neboť je to prvek, který v lese stále vzniká a opět zaniká. Organismy na něj vázané, jsou tedy odkázané na jeho nepřetržitou dostupnost. Ta však v některých případech našich lesů nemusí být dostatečná.

Lesy zaujímají přes 30 % rozlohy našeho území. Z toho většina jsou lesy hospodářské, jejichž hlavní funkcí je produkce dřeva a výnosy z něj. V současné době se však projevují mnohé problémy těchto lesů. Homogenní porosty po věkové i druhové stránce se ukazují být méně odolné vůči extrémním vlivům, například v podobě stále častějších obdobích sucha. Jejich ekologická hodnota je snížena také právě nedostatkem mrtvého dřeva a následkem toho nižší biologickou rozmanitostí. Mnohé druhy, které jsou na mrtvém dřevě závislé, jsou v současné době uvedeny na seznamech ohrožených druhů. V Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů vyhlášky č. 395/1992 Sb. to jsou například někteří brouci jako střevlíci, krasci či náš největší brouk roháč obecný. Z obratlovců jsou to druhy vázané zejména na dutiny, které využívají ke hnízdění nebo jako úkryt. V seznamu jsou uvedeni například holub doupňák, sýc rousný, veverka obecná, různé druhy netopýrů a další.

Je jasné, že bez produkce dřeva se jen tak neobejdeme. Dřevo je kvalitní a atraktivní materiál, využívaný k mnoha účelům. Avšak, jak se nyní ukazuje, je nezbytné podporovat i mimoprodukční funkce hospodářských lesů, tedy i ty ekologické. Přirozený vývoj lesů, včetně zachovávání mrtvého dřeva, se uplatňuje hlavně v lesích zvláště chráněných území. Ty však zabírají výrazně menší území než lesy hospodářské.

Ekologické funkce hospodářského lesa se dají podpořit i ponecháním určitého množství mrtvého dřeva a starých, tzv. biotopových stromů v porostu. Biotopové stromy jsou staré stromy velkých rozměrů, s dostatkem odumřelých částí a dutin, ve kterých nacházejí svá útočiště různí živočichové, houby i rostliny. Pro lesy na našem území je doporučováno ponechávat cca 40 m3 mrtvého dřeva na hektar.

Význam mimo les

Mrtvé dřevo má významnou roli nejen v lesním prostředí. Důležité funkce plní také ve vodních ekosystémech, kde podobně jako na souši, vytváří životní prostor pro různé organismy a pomalu do vody uvolňuje živiny. V případě tekoucích vod ovlivňuje také jejich proudění a následkem toho i samotný vývoj koryta. A zbytečné není ani na souši mimo les. Opět může takový starý strom plný dutin, nebo již vegetací porostlý kmen padlého stromu nabídnout úkryt řadě živočichů. A nejen oni mohou ocenit přítomnost takového dřeva. Pro nás může být třeba zajímavým estetickým prvkem v krajině. Pokud máme zahradu, můžeme i tam umístit kus mrtvého dřeva, a pak v přímém přenosu sledovat, jak se v něm zabydlují všemožní tvorové. Samozřejmě je nezbytné, v případě stojících starých a mrtvých stromů, dbát na bezpečnost a případná rizika odstraňovat.

V přírodě má vše svůj smysl a nic nepřijde nazmar. Mrtvá těla živočichů i rostlin jsou opět využita a navrácena do koloběhu látek. V případě stromů a jejich dřeva je oproti živočichům a dalším rostlinám tento cyklus výrazně delší. Ne však méně významný. Vývoj lesa, včetně odumírání stromů v jeho průběhu je přirozenou záležitostí a plyne si svým tempem. Až se příště půjdete projít do lesa a narazíte na ztrouchnivělý kmen, zkuste nahlédnout blíže. Určitě zjistíte, že není tak docela mrtvý, ale naopak. Je plný života.

Bc. Kateřina Kelbichová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kurzy-czv-1/CZV/prednasky/2017/bace-management-tlejiciho-dreva.pdf
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/co-je-indikatorem-biologicke-rozmanitosti-lesu-brouci-zijici-v-mrtvem-dreve
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mrtve-drevo-je-dulezite-i-pro-hospodarske-lesy-cesti-vedci-proto-pripravili-pro-lesniky-metodiku
http://www.praha-priroda.cz/ovocne-sady-a-aleje/mrtve-drevo-v-sadech-a-lesich/
https://www.krnap.cz/data/Files/downloads/krnap-brozura-mrtve-drevo-web_143757411064.746.pdf
https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1107
http://www.envic.cz/je-mrtve-drevo-v-lesich-skutecne-mrtve.htm
https://www.nkz.cz/praxe/ekologie-priroda/ponechte-zahrade-jeji-mrtve-drevo-je-plne-zivota
http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/uploaded/magazine/pdf/8-mrtve-drevo-klicem-k-biodiverzite-lesa.pdf
https://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/mrtve-drevo-ve-vodnich-tocich/
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/7698185C778DA46FC125654B0044DDBC/%24file/V%20395_1992.pdf
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/7698185c778da46fc125654b0044ddbc?OpenDocument


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 16. 04. 2021 8:10