Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vodVyvěšeno: 4. 5. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 20-2021

cov.jpgČistírny odpadních vod

Způsob likvidace domovních splašků a také znečištěných vod z průmyslových odvětví musí řešit většina majitelů chat, chalup, domů či firem. Dobrou zprávou je, že pro všechny existuje řešení. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Rozděluje se na odpadní vodu splaškovou z domácností a občanské vybavenosti a průmyslovou vodu. Součástí mohou být také vody srážkové. Odpadní vody jsou přiváděné kanalizačním systémem do čistíren odpadních vod (ČOV). Česká republika je tzv. evropskou ‚‚citlivou oblastí‘‘ ochrany vod a limity vypouštěných odpadních vod patří k jedněm z nejpřísnějších.


Čištění odpadních vod je proces zlepšovaní kvality vody odpadních vod. Ten probíhá na čistírnách odpadních vod a mnohem pomaleji a samovolně také v přírodě, během procesu samočištění. Samočištění vody je přirozený proces, při kterém se voda čistí pomocí mikroorganismů a vzdušného kyslíku. U podzemních vod probíhá také filtrace, a to průchodem vod přes vodopropustné geologické vrstvy. Maximální účinnost čištění dosahuje příroda zejména odparem a zpětnou kondenzací, která probíhá prakticky neustále v zemské atmosféře.

Čistírna odpadních vod je zařízení, díky kterému dochází k čistění odpadních vod. ČOV bývají budovány v blízkosti nejrůznějších provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod nebo odpadních vod ze zemědělské výroby. Dále je nalezneme u měst a obcí, kde mají za úkol čistit vody komunální a smíšené (směs komunálních a průmyslových vod). Zvláštním příkladem je např. čistírna radioaktivního odpadu.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočistění, poté probíhá již v přirozeném vodním toku tzv. recipientu. Součástí čistírny jsou i další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová nebo plynová hospodářství. Vypouštění odpadních vod do přirozených vodních toků se musí řídit legislativou ČR, a to konkrétně zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává vodoprávní úřad – speciální stavební úřad při odborech životního prostředí příslušných městských úřadů s rozšířenou působností.

Čistírny lze rozdělit na několik typů. Zejména podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejběžnějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna. Velké čistírny převážně kombinují všechny dostupné čistící procesy, do kterých patří mechanické, biochemické a chemické procesy.

Mechanické čistění

Mechanické čistění je tzv. primární čištění odpadních vod. Voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na konci stoky je umístěn lapák štěrku – ten má za úkol zachytit nejhrubější nerozpuštěné látky (štěrk, dlažební kostky, kusy cihel apod.). Uplatňuje se především v místech, kde je zvýšený průtok odpadních vod. Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraňují hrubé plovoucí nečistoty (listy, větve, pevné plovoucí materiály apod.). Následuje lapák písku, velmi často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení písku (minerálních suspenzí) od organických nerozpuštěných látek. K tomu se využívají gravitační nebo odstředivá síta. Lapák štěrku, česle, lapák písku a tuků jsou také nazývány jako ochranné části ČOV.

Posledním zařízením v mechanickém čistění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a také stírání jemných nečistot z povrchu nádrže. Vzniká zde primární kal, který je zpracován v kalovém hospodářství.

Biologické čistění

Biologické čistění probíhá v biologickém reaktoru. Zde se k čištění odpadních vod využívají mikroorganismy, tzv. aktivovaný kal (houby, kvasinky prvoci apod.). Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován (pěstován) jako suspenze tzv. aktivační systémy nebo na pevném nosiči tzv. biofilmové reaktory. Aktivovaný kal dokáže odstranit značné množství organického znečistění, např. i sloučeniny dusíku nebo fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak odtéká do dosazovací nádrže, kde dochází sedimentací k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu.

Chemické čištění

Chemické čistění slouží k dočistění odpadních vod od nerozpuštěných látek, odstranění fosforu a také k hygienizaci vody (odstranění veškerých patogenů).

Domácí čistička odpadních vod

V případě, že nelze dům, chatu či provozovnu napojit na veřejnou kanalizaci s obecní/městskou čistírnou odpadních vod, je třeba pořídit si domácí čističku odpadních vod.

Domácí čistírna odpadních vod slouží, stejně jako klasická ČOV, k čištění vod z domácnosti, WC, koupelen, kuchyní aj. Stejně jako u klasické ČOV se u té domácí využívá mechanicko-biologické čištění. Biologické čištění zajišťují mikroorganismy. Čistírna je vlastně živý organismus a aby zůstal živý, musí se provoz domácnosti lehce přizpůsobit. Je potřeba zacházet opatrně s desinfekčními přípravky na bázi chlornanu sodného (SAVO), olej z pánve nevylévat do dřezu apod.

Existují dva typy domácích ČOV:

Kořenová

Kořenová čistírna odpadních vod je založena na principu umělých mokřad osazených bahenními rostlinami. Jde o přírodní čistírnu, kde čištění vody zajišťují pouze mikroorganismy na kořenech rostlin. Mezi tyto rostliny patří kosatce, orobinec, rákos či chrastice rákosovitá a další.

Biologická

Biologické čistírny odpadních vod můžeme rozdělit do dvou typů, anaerobní a aerobní. Již z názvu vyplývá, že anaerobní je založena na principu žijících mikroorganismů bez přítomnosti kyslíku. Díky tomu nepotřebuje čistírna pro svůj provoz elektřinu. Aerobní ČOV se nejvíce využívá u rodinných domů. Rozkladné procesy zajišťují bakterie, které potřebují ke svému životu organický substrát, který je obsažený v odpadní vodě a kyslík, který je dodávaný elektrickým dmychadlem. Účinnost těchto čistíren je až 95 %.

V Ústeckém kraji byl v roce 2019 počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci cca 99,4 %, současně byly také napojeny na čistírny odpadních vod. Podíl obyvatel v domech napojených na čistírnu odpadních vod z celkového počtu obyvatelstva napojených na kanalizaci byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší.

V roce 2019 bylo množství vypouštěné odpadní vody celkem 30 293 tis. m3 a proti roku 2018 bylo vyšší o 1,5 %. Množství odpadní vody se zvýšilo nejen v Ústeckém kraji, ale došlo i k nárůstu ve všech krajích. V Ústeckém kraji patří mezi největší provozovatele ČOV Severočeské vodárny, a.s., provozují 45 čistíren odpadních vod. Přehled kvality vypouštěných vod lze nalézt na stránkách: https://www.svas.cz/vse-o-vode/odpadni-voda/kvalita-odpadnich-vod/prehled-vysledku-vybranych-cov/.

Likvidace odpadních vod je klasická služba a je také zpoplatněna. Nejčastěji se účtuje podle skutečné spotřeby vody na domovním vodoměru. Na faktuře lze tuto položku nalézt pod složkou ‚‚stočné‘‘. Podmínky, za nichž mohou producenti odpadních vod vypouštět vodu do kanalizace stanovuje kanalizační řád. Nejdůležitější částí kanalizačního řádu pro občana je seznam látek, které se do kanalizace nesmí vylévat: https://www.scvk.cz/vse-o-vode/odpadni-voda/co-nepatri-do-kanalizace/.


Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod
https://ekocis.cz/cistirny-odpadnich-vod-funkce
https://www.cisteniodpadnichvod.cz/jak-vybrat-domaci-cisticku-odpadnich-vod/
https://www.peknebydleni.cz/domaci-cistirna-odpadnich-vod-co-potrebujete-vedet/
https://www.komunalniekologie.cz/info/jak-funguje-domaci-cisticka-odpadnich-vod-a-jak-postupovat-pri-jejim-vyberu
https://www.czso.cz/csu/xu/vodovody-a-kanalizace-v-usteckem-kraji-v-roce-2019
https://www.ravos-sro.cz/vse-o-vode/odpadni-voda/
https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/18509-smes-splaskovych-srazkovych-a-dalsich-vod-v-jednotne-kanalizaci-je-odpadni-voda
https://www.veolia.cz/cs/pro-zakazniky/sluzby-pro-zakazniky-spotrebitele/vodohospodarske-sluzby/odvadeni-cisteni-odpadnich
https://www.denik.cz/zahrada/kam-s-odpadni-vodou-20210416.html
https://www.pocitamesvodou.cz/odpadni-vody/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 05. 2021 12:13