Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Ptačí oblasti Ústeckého kraje

Ptačí oblasti Ústeckého krajeVyvěšeno: 4. 6. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 27-2021

tetrivek.jpgPtačí oblasti Ústeckého kraje

Vlivem negativních dopadů lidské činnosti klesají počty značného množství druhů volně žijících ptáků, které se přirozeně vyskytují na evropském území členských států. Takový pokles představuje vážnou hrozbu pro ochranu životního prostředí a ohrožení biologické rovnováhy.  Zachování, udržování nebo obnova dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť ptáků je nezbytná. V rámci těchto opatření vznikají chráněné ptačí oblasti. 


Ptačí oblasti jsou chráněná území, která jsou vyhlašována za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES (Směrnice evropského parlamentu a rady o ochraně volně žijících ptáků). Společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu Natura 2000 – tu zřizuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Směrnice o ochraně volně žijících ptáků je také implementována do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To vše znamená, že ptačí oblasti jsou zcela samostatnou kategorií ochrany přírody. Jsou vymezeny vládními nařízeními, v kterých je stručně uveden předmět a cíl ochrany, ale také neobsahují žádné zákazy (místo zákazů, jsou stanoveny činnosti vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody).

Kritéria pro výběr ptačích oblastí jsou založena na kritériích pro výběr významných ptačích území v Evropské unii. U zrodu ptačích oblastí v ČR stála Česká společnosti ornitologická. Seznam druhů pro ptačí oblasti v ČR jsou stanoveny Nařízením vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které jsou vymezeny ptačí oblasti.

V celé Evropské unii je vyhlášeno 5 646 ptačích oblastí o rozloze 541 867 km2 (Natura 2000 barometr). V České republice je vyhlášeno celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 7 035 km2. V Ústeckém kraji nalezneme pět ptačích oblastí s rozlohou 83 682 ha (cca 15,66 % území kraje) – Doupovské hory (území Ústeckého a Karlovarského kraje), Vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašeliniště – Kovářská, Východní Krušné hory a Labské pískovce (rozlohou největší).

Ptačí oblast Východní Krušné hory

Oblast se nachází v severozápadních Čechách, mezi obcemi Tisá, Telnice, Mikulov a Klíny. Rozsáhlý celek se rozprostírá podél státní hranice s německém a je dlouhý 40 km, v nejširším místě je dlouhý 9 km. Ptačí oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy a je tvořena Flájskou hornatinou. Jedná se o horskou oblast s vysokým podílem monokulturní smrčiny, které vlivem imisí velkoplošně odumřely. V současné době se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí (louky, pole, mrazové kotliny).

Předmětem ochrany je tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeho biotop. V ptačí oblasti se nachází dalších 11 druhů ptáků významných pro avifaunu České republiky, např. ve větším počtu – bekasina otavní (Gallinago gallinago).

Ptačí oblast Vodní nádrž Nechranice

Vodní nádrž Nechranice je rozlohou pátá největší přehradní nádrž České republiky a také přehradní nádrž s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě.

Dne 20. října 2004 byla vyhlášena vodní hladina s přilehlými břehy, jako ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice. Předmětem ochrany je husa polní (Anser fabalis) a další druhy přezimujících vodních ptáků. Oblast měří 1 191,48 ha a nachází se v nadmořské výšce 270 metrů. Nachází se na katastrálním území Březno u Chomutova, Poláky, Rokle, Tušimice, Vadkovice, Vikletice a malé míře se také překrývá s přírodní památkou Želinský meandr a s přírodní rezervací Bešinský chochol.

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská

Oblast leží v nadmořské výšce 605 - 1 114 metrů ve střední části Krušných hor. Její rozloha je 15 962,63 ha, z čehož téměř 14 133 ha tvoří jen lesní pozemky. Oblast zasahuje do správního území obcí Hora Sv. Kateřiny, Brandov, Horní Jiřetín, Nová Ves v Horách, Boleboř aj. Krajina ptačí oblasti je mírně zvlněná a střídají se v ní plochy imisních holin, které jsou osázené náhradními dřevinami s rašeliništi, loukami nebo pastvinami. V roce 2016 bylo v ptačí oblasti zpozorováno 23 druhů vzácných a ohrožených ptáků (sluka lesní, bramboříček hnědý, čáp černý, křepelka polní, káně lesní, puštík obecná atd.). Předmětem ochrany je žluna šedá (Picus canus) a tetřívek obecný (Lyrurus tetrix). Tato oblast patří mezi nejvýznamnější pro výskyt tetřívka a řadí se na pátou příčku nejvýznamnější lokality žluny v Česku.

Ptačí oblast Labské pískovce

Ptačí oblast se rozkládá převážně na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, národního parku České Švýcarsko a také část i v chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Rozloha je 35 487,18 ha. Předmětem ochrany je biotop čtyř vzácných druhů ptáků – sokola stěhovavého (Falco peregrinus), datla černého (Dryocopos martius), výra velkého (Bubo bubo) a chřástala polního (Crex crex).

Ptačí oblast Doupovské hory

Doupovské hory leží převážně na pravém břehu řeky Ohře a jen menší část mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahuje také na břeh levý. V severní části Doupovských hor se nacházejí přírodní mineralizované kyselky od Kyselky do již zaniklé vesnice Žebletín u Kadaňského Rohozce. Nejvýznamnější výskyt minerální vody je při pravém břehu Ohře, a to Kyselka a Korunní. Celé Doupovské hory jsou chráněny jako významná ptačí oblast s rozlohou 63,1 ha. Předmětem ochrany je zde několik ptačích druhů – čáp černý (Ciconia nigra), lejsek malý (Ficedula parva) nebo moták pochop (Circus aeruginosus) a mnoho dalších.

V krajině, která se intenzivně využívá a trvale se mění, jsou chráněná území velmi významným celkem. Jde o útočiště řady vzácných ohrožených organismů. Obvykle je podmíněna pestrým geologickým podkladem a rozmanitostí prostředí. Soustava chráněných území přírody České republiky patří k nejlépe propracovaným v Evropě, ať již z hlediska své koncepce nebo zastoupením cenných přírodních prvků. Díky rozmanitosti a bohatosti přírody v Ústeckém kraji se dá očekávat, žestatut Natura 2000 bude v budoucnu udělen i jeho dalším oblastem.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.birdlife.cz/o-ptacich/ptaci-oblasti-v-ceske-republice/
https://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/cinnost-pracoviste/ve-volne-krajine/natura-2000/ptaci-oblasti/
http://www.birdarea.com/czech-republic/special-protection-areas/doupovske-hory/cz.php
http://www.usteckykraj-priroda.cz/management64
https://temata.rozhlas.cz/co-jsou-ptaci-oblasti-7864263
http://www.uhul.cz/images/poradenstvi/metodiky/Met_PtaObl_1703.pdf
https://www.mzp.cz/cz/ptaci_oblasti
https://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/cinnost-pracoviste/ve-volne-krajine/natura-2000/
https://www.czso.cz/documents/10180/20536852/134236060305.pdf/d3031dac-9d8a-461e-9323-b428fd9e783b?version=1.0


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 06. 2021 6:29